Algemene voorwaarden


Levering van bestelde goederen geschiedt na vooruitbetaling dan wel verzending onder rembours. Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de orderbevestiging door het Europees Instituut voor Lichttherapie aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De orderbevestiging wordt direct verzonden na ontvangst van bestelling door koper in de vorm van een e-mail.

De bestelde artikelen zullen zo snel als mogelijk na ontvangst van bestelling dan wel betaling geleverd worden. Mocht dit niet binnen een tijdsbestek van 14 dagen lukken, dan zal er contact gezocht worden met de wederpartij om een andere leverdatum overeen te komen.

Verzendingen geschieden volledig voor rekening en risico van de koper. Als tijdstip van juridische levering geldt het moment waarop de goederen het magazijn van het Europees Instituut voor Lichttherapie hebben verlaten.

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn inclusief BTW, in euro's en exclusief verzend- dan wel rembourskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisname van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen het Europees Instituut voor Lichttherapie en de wederpartij mochten ontstaan.

Indien het Europees Instituut voor Lichttherapie wegens niet nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moet maken, komen deze kosten voor rekening van koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan het Europees Instituut voor Lichttherapie te vergoeden.

Eenieder dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen. Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van artikelen is niet op het Eurpoees Instituut voor Lichttherapie of de eigenaars hiervan te verhalen.

Het Europees Instituut voor Lichttherapie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de klant.

Sluiten